Privacy verklaring

Informatiemededeling over gegevensbescherming en onze gegevensverwerking volgens

De artikelen 13, 14 en 21 van de algemene verordening gegevensbescherming

Controller

Wij, Autobedrijf Lenselink B.V., Gelderhorst 5, 7207 BH, Zutphen, wettelijk vertegenwoordigd door de algemeen directeur L.G. Lenselink, telefoon: +31 575 572 032, e-mail:

verkoop@mazda-lenselink.nl, nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en willen dat u zich op uw gemak voelt wanneer u onze bedrijfsruimten bezoekt. De bescherming van uw privacy bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens is voor ons een belangrijk aandachtspunt, waarmee wij in onze bedrijfsprocessen met een hoge mate van aandacht rekening houden, uiteraard met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Categorieën van gegevens, doeleinden van de verwerking en rechtsgrondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens, met name stamgegevens (bijv. naam, bedrijf, adres, geboortedatum en -plaats, contactgegevens, voorkeuren, contactpersoon/chauffeur, bankgegevens), uw voertuigen en afspraken, uw klantprofiel (bijv. burgerlijke staat, omvang wagenpark, eventuele voorkeuren voor aanschaf en onderhoud van voertuigen, aanvragen en aanbiedingen), gegevens over identiteitskaart en rijbewijs, contractgegevens en contacthistorie, eerste registratie, servicegeschiedenis, alsmede de technische gegevens van uw voertuigen met inbegrip van diagnosegegevens, uitgevoerde werkzaamheden per geval en geïnstalleerde of geleverde onderdelen en het desbetreffende voertuigidentificatienummer ten behoeve van de:

 • correcte uitvoering van de onderliggende contractuele relaties waarbij u contractpartij bent (in het bijzonder het aankoopcontract voor voertuigen, onderdelen of accessoires, het leasing-/financieringscontract, de werkplaats-/garantieorder, de fabrieksgarantie, de mobiliteitsgarantie, het onderhoud van uw digitaal onderhoudsdossier, goodwillvoordelen, Mazda Care) en de uitvoering van door u gevraagde precontractuele maatregelen (bv. proefrit, online serviceboeking, voorbereiding en opvolging van offertes) met inbegrip van de due diligence die hiervoor vereist is, het geldend maken van rechtsvorderingen en de verdediging in geval van juridische geschillen en de voorkoming en opsporing van strafbare feiten op basis van Art. 6 lid 1 b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
 • Uitvoering van eventuele terugroepacties voor de fabrikant in het kader van zijn wettelijke verplichtingen krachtens de productaansprakelijkheidswet op grond van art. 6 lid 1 c) AVG,
 • Het uitvoeren van gratis servicecampagnes op basis van het gerechtvaardigd belang van de fabrikant en importeur in dezen overeenkomstig Art. 6 lid 1 f AVG
 • Directe reclame (bijv. klanteninformatie en -ondersteuning, uitnodiging voor productpresentaties, kennisgeving van technische innovaties, bandenwissels, APK-vervaldatums, service-informatie en promoties, toezending van klantenmagazines, klanttevredenheidsonderzoeken) op basis van uw toestemming (zie hieronder) in overeenstemming met Art. 6 lid 1 a) AVG en, voor zover deze ook zijn toegestaan zonder uw toestemming, in het bijzonder per post, op basis van het gerechtvaardigd belang van ons als detailhandelaar hierbij op grond van Art. 6 lid 1 f AVG ,
 • Verwerking van persoons- en voertuiggerelateerde gegevens in gecentraliseerde systemen van de Mazda bedrijvengroep met het oog op gegevensbeveiliging, optimalisering, controle, administratie en (kosten)efficiëntere inrichting van overeenkomstige gegevensverwerkingsprocessen (bijv. voor het maken en volgen van aanbiedingen, online serviceboeking) op basis van het gerechtvaardigd belang van ons als dealer hierbij conform Art. 6 para. 1 zin 1 f) AVG,
 • voor zover de verwerking en het gebruik van uw gegevens wettelijk vereist is, bijv. om te voldoen aan de bewaartermijnen krachtens de belasting- en handelswetgeving of om te voldoen aan de identificatie- en registratieverplichtingen krachtens de wet op het witwassen van geld op basis van Art. 6 lid 1 c AVG.

 

Verdere details of aanvullingen van de doeleinden van de gegevensverwerking zijn te vinden in de desbetreffende contractuele documenten, formulieren, een toestemmingsverklaring en/of andere informatie die u wordt verstrekt (bv. in het kader van het gebruik van onze website of onze algemene voorwaarden).

Ontvangers, met inbegrip van overdrachten naar een derde land en passende garanties

Dit omvat, waar nodig, de openbaarmaking van

 

Bewaartermijn

Wij slaan uw persoonsgegevens slechts op zolang dit nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden, d.w.z.

 • met het oog op de afwikkeling van het contract en de handhaving van of het verweer tegen civielrechtelijke vorderingen die voortvloeien uit de met u bestaande contractuele of wettelijke verplichtingen tot het einde van het jaar dat volgt op het verstrijken van de verjaringstermijn van de respectieve wederzijdse vorderingen,
 • met het oog op directe reclame, totdat u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, en
 • zolang en in zoverre de opslag wettelijk of voor het vervullen van de productcontroleplicht, de handhaving van de productveiligheid en de productverbetering of voor de naleving van een eventueel reclamebezwaar noodzakelijk is.

 

Gegevensverwerking door Mazda Motor Nederland

Voor de verwerking van uw bovenvermelde gegevenscategorieën die door ons worden doorgegeven, door Mazda Motor Nederland, Kouwe Hoek 8, Waddinxveen, Telefoon: +31 (0)182 685 000, e-mail: info_nl@mazda.nl en Mazda Motor Europe GmbH, Hitdorfer Strasse 73, 51371, Leverkusen, Duitsland, e-mail: Customer_Relations@mazdaeur.com zijn verantwoordelijk in de zin van de wet op de gegevensbescherming, tenzij hieronder anders wordt beschreven.

De functionaris voor gegevensbescherming van Mazda Motor Nederland staat u graag ter beschikking voor alle gegevensbeschermingskwesties op fg@legal2practice.nl. U kunt de functionaris voor gegevensbescherming van Mazda Motors Europe GmbH bereiken via datenschutz-mazda@he-c.de. 

Mazda Motor Nederland en (waar uitdrukkelijk vermeld) Mazda Motor Europe GmbH zullen de persoonlijke gegevens die u ons bezorgt hoofdzakelijk verwerken met het oog op

 • correcte verwerking van contractuele relaties waarbij u partij bent op basis van Art. 6 lid 1 b AVG, zoals fabrikant-, verlengde optionele auto- en mobiliteitsgarantie, onderhoud van uw digitale onderhoudsdossier, service vanuit coulance, Mazda Care en uitvoering van door u gevraagde precontractuele maatregelen (bv. proefrit, online serviceboeking, volgen van aanbiedingen) met inbegrip van de daarvoor vereiste registratie van gegevens, het geldend maken van rechtsvorderingen en de verdediging bij juridische geschillen en het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten op basis van Art. 6 lid 1 b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – welke beschrijft dat de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Nakoming van de verplichting tot productcontrole en producttoezicht, alsmede uitvoering van eventuele terugroepacties in het kader van de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Productaansprakelijkheid op grond van Art. 6 lid 1 c AVG (de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting),
 • Productontwikkeling en -verbetering, statistische en marktevaluatie van het wagenpark en de wijzigingen ervan, evenals de uitvoering van eventuele gratis servicecampagnes op basis van het gerechtvaardigd belang van de fabrikant en Mazda Motor Nederland in dezen volgens art. 6 lid 1 f AVG (de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen),
 • Garantie van merk specifieke ondersteuning door het erkende Mazda netwerk op basis van het gerechtvaardigd belang van de fabrikant en Mazda Motor Nederland in deze in overeenstemming met Art. 6 lid 1 f AVG,
 • Verwerking van persoonsgegevens door Mazda Motor Nederland evenals Mazda Motor Europe GmbH in gecentraliseerde systemen van de Mazda bedrijvengroep met het oog op gegevensbeveiliging, optimalisering, controle, administratie en meer (kosten)efficiënte vormgeving van overeenkomstige gegevensverwerkingsprocessen (o.a. met de exploitatie van gemeenschappelijke systemen voor klantengegevensbeheer en onderhoudscalculator en werkplaatsplanner) op basis van het gerechtvaardigd belang van Mazda Motor Nederland evenals Mazda Motor Europe GmbH volgens Art. 6 lid 1 f AVG, Uitvoering van gestandaardiseerde verkoop- en aftersalesmarktanalyses door Mazda Motor Nederland en Mazda Motor Europe GmbH op basis van gepseudonimiseerde, normaal zelfs geaggregeerde verkoop- en aftersalesgegevens, die ook ter beschikking worden gesteld van de dealers en geen persoonsgegevens bevatten op basis van het gerechtvaardigd belang van Mazda Motor Nederland alsook Mazda Motor Europe GmbH volgens Art. 6 lid 1 f AVG,
 • Directe reclame (bijv. klanteninformatie en -ondersteuning, uitnodiging voor productpresentaties, kennisgeving van technische innovaties, service-informatie en -promoties, loyaliteitsprogramma’s, klanttevredenheidsonderzoek) op basis van uw toestemming (zie hierboven) overeenkomstig Art. 6 lid 1 a AVG (u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden) of, voor zover dit ook toelaatbaar is zonder uw toestemming, in het bijzonder in het geval van reclame per post, op basis van het gerechtvaardigd belang van de Mazda Motor Nederland heeft om u te benaderen  op grond van Art. 6 lid 1 f AVG, en
 • voor zover de verwerking en het gebruik van uw gegevens wettelijk vereist is, bijv. om te voldoen aan bewaartermijnen op grond van de belasting- en handelswetgeving op basis van Art. 6 lid 1 c AVG.

 

Voor sommige van de bovenvermelde gegevensverwerkingsprocessen, met inbegrip van de verwerking van persoonsgegevens in centrale systemen, de uitvoering van gestandaardiseerde marktanalyses voor verkoop en after sales en de verwerking van gegevens in verband met marketingcampagnes, zijn de Mazda Motor Nederland, Mazda Motor Europe GmbH en, indien van toepassing, andere bedrijven van de Mazda bedrijvengroep met de respectieve dealers speciale regelingen inzake gegevensoverdracht en -verwerking overeengekomen om het gebruik van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te regelen. Mazda Motor Nederland en Mazda Motor Europe GmbH stellen de respectievelijke centrale systemen ter beschikking (in sommige gevallen enkel in opdracht), coördineren de centrale gegevensverwerking op markt- en markt overkoepelend niveau en gebruiken de in het centrale systeem opgeslagen persoonlijke gegevens ook voor hun eigen zakelijke doeleinden (bv. direct marketing of marktanalyses) indien er een overeenkomstige wettelijke basis is, terwijl de respectievelijke dealer de ter beschikking gestelde systemen gebruikt in het kader van de verkoop- en aftersalesactiviteiten. 

Op verzoek zal de betreffende Dealer u nadere toelichting geven van de materiële bepalingen (algemeen verbindende voorschriften) van deze Overeenkomst voor zover de wet dit toelaat, zoals aan het begin van deze verklaring staat beschreven. Verzoeken om informatie moeten gewoonlijk aan uw dealer worden gericht. De betrokkene blijft echter het recht houden om zijn of haar rechten met betrekking tot de voornoemde verwerkingsactiviteiten ook te doen gelden tegenover de voornoemde Mazda-bedrijven die betrokken zijn bij de respectieve verwerking en die in dit opzicht optreden als verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens. 

Dit is een verkorte lijst van de gegevens die door Mazda Motor Nederland worden verwerkt. Alle verdere informatie over gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en uw rechten kunt u vinden in de informatie over gegevensbescherming van Mazda Motor Nederland op www.mazda.nl/privacyverklaring

Als u rijdt met een auto waarop connectiviteitsdiensten zijn ingeschakeld, kunt u meer privacy-informatie over de MyMazda App vinden op www.mazda.eu/en/mazda-in-europe

Recht van bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens met het oog op direct marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze met direct marketing gepaard gaat. Hiertoe kunt u contact opnemen met ons of - voor zover het reclamebezwaar gericht is tegen de entiteit Mazda Motor Nederland, ook tegen deze laatste - onder de bovenvermelde respectieve contactgegevens. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, zullen uw gegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

Bovendien hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van gerechtvaardigd belang (Art. 6 lid 1 f AVG) om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere persoonlijke situatie; dit geldt ook voor profilering, voor zover deze is gebaseerd op gerechtvaardigd belang(Art. 21 lid 1 AVG). Wij of Mazda Motor Nederland zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij dwingende wettelijke redenen voor de verwerking kunnen worden aangetoond die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Uw bijkomende rechten

U hebt ook het recht op toegang tot informatie (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), wissen (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG) onder de respectieve wettelijke voorwaarden.

Overeenkomstig artikel 77 van de AVG heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

Gegevensverwerking door Mazda Motor Nederland

Voor de verwerking van uw bovenvermelde gegevenscategorieën die door ons worden doorgegeven, door Mazda Motor Nederland, Kouwe Hoek 8, Waddinxveen, Telefoon: +31 (0)182 685 000, e-mail: info_nl@mazda.nl en Mazda Motor Europe GmbH, Hitdorfer Strasse 73, 51371, Leverkusen, Duitsland, e-mail: Customer_Relations@mazdaeur.com zijn verantwoordelijk in de zin van de wet op de gegevensbescherming, tenzij hieronder anders wordt beschreven.

De functionaris voor gegevensbescherming van Mazda Motor Nederland staat u graag ter beschikking voor alle gegevensbeschermingskwesties op fg@legal2practice.nl. U kunt de functionaris voor gegevensbescherming van Mazda Motors Europe GmbH bereiken via datenschutz-mazda@he-c.de.

Mazda Motor Nederland en (waar uitdrukkelijk vermeld) Mazda Motor Europe GmbH zullen de persoonlijke gegevens die u ons bezorgt hoofdzakelijk verwerken met het oog op

 • correcte verwerking van contractuele relaties waarbij u partij bent op basis van Art. 6 lid 1 b AVG, zoals fabrikant-, verlengde optionele auto- en mobiliteitsgarantie, onderhoud van uw digitale onderhoudsdossier, service vanuit coulance, Mazda Care en uitvoering van door u gevraagde precontractuele maatregelen (bv. proefrit, online serviceboeking, volgen van aanbiedingen) met inbegrip van de daarvoor vereiste registratie van gegevens, het geldend maken van rechtsvorderingen en de verdediging bij juridische geschillen en het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten op basis van Art. 6 lid 1 b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – welke beschrijft dat de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Nakoming van de verplichting tot productcontrole en producttoezicht, alsmede uitvoering van eventuele terugroepacties in het kader van de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Productaansprakelijkheid op grond van Art. 6 lid 1 c AVG (de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting),
 • Productontwikkeling en -verbetering, statistische en marktevaluatie van het wagenpark en de wijzigingen ervan, evenals de uitvoering van eventuele gratis servicecampagnes op basis van het gerechtvaardigd belang van de fabrikant en Mazda Motor Nederland in dezen volgens art. 6 lid 1 f AVG (de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen),
 • Garantie van merk specifieke ondersteuning door het erkende Mazda netwerk op basis van het gerechtvaardigd belang van de fabrikant en Mazda Motor Nederland in deze in overeenstemming met Art. 6 lid 1 f AVG,
 • Verwerking van persoonsgegevens door Mazda Motor Nederland evenals Mazda Motor Europe GmbH in gecentraliseerde systemen van de Mazda bedrijvengroep met het oog op gegevensbeveiliging, optimalisering, controle, administratie en meer (kosten)efficiënte vormgeving van overeenkomstige gegevensverwerkingsprocessen (o.a. met de exploitatie van gemeenschappelijke systemen voor klantengegevensbeheer en onderhoudscalculator en werkplaatsplanner) op basis van het gerechtvaardigd belang van Mazda Motor Nederland evenals Mazda Motor Europe GmbH volgens Art. 6 lid 1 f AVG, Uitvoering van gestandaardiseerde verkoop- en aftersalesmarktanalyses door Mazda Motor Nederland en Mazda Motor Europe GmbH op basis van gepseudonimiseerde, normaal zelfs geaggregeerde verkoop- en aftersalesgegevens, die ook ter beschikking worden gesteld van de dealers en geen persoonsgegevens bevatten op basis van het gerechtvaardigd belang van Mazda Motor Nederland alsook Mazda Motor Europe GmbH volgens Art. 6 lid 1 f AVG,
 • Directe reclame (bijv. klanteninformatie en -ondersteuning, uitnodiging voor productpresentaties, kennisgeving van technische innovaties, service-informatie en -promoties, loyaliteitsprogramma’s, klanttevredenheidsonderzoek) op basis van uw toestemming (zie hierboven) overeenkomstig Art. 6 lid 1 a AVG (u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden) of, voor zover dit ook toelaatbaar is zonder uw toestemming, in het bijzonder in het geval van reclame per post, op basis van het gerechtvaardigd belang van de Mazda Motor Nederland heeft om u te benaderen  op grond van Art. 6 lid 1 f AVG, en
 • voor zover de verwerking en het gebruik van uw gegevens wettelijk vereist is, bijv. om te voldoen aan bewaartermijnen op grond van de belasting- en handelswetgeving op basis van Art. 6 lid 1 c AVG.

 

Voor sommige van de bovenvermelde gegevensverwerkingsprocessen, met inbegrip van de verwerking van persoonsgegevens in centrale systemen, de uitvoering van gestandaardiseerde marktanalyses voor verkoop en after sales en de verwerking van gegevens in verband met marketingcampagnes, zijn de Mazda Motor Nederland, Mazda Motor Europe GmbH en, indien van toepassing, andere bedrijven van de Mazda bedrijvengroep met de respectieve dealers speciale regelingen inzake gegevensoverdracht en -verwerking overeengekomen om het gebruik van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te regelen. Mazda Motor Nederland en Mazda Motor Europe GmbH stellen de respectievelijke centrale systemen ter beschikking (in sommige gevallen enkel in opdracht), coördineren de centrale gegevensverwerking op markt- en markt overkoepelend niveau en gebruiken de in het centrale systeem opgeslagen persoonlijke gegevens ook voor hun eigen zakelijke doeleinden (bv. direct marketing of marktanalyses) indien er een overeenkomstige wettelijke basis is, terwijl de respectievelijke dealer de ter beschikking gestelde systemen gebruikt in het kader van de verkoop- en aftersalesactiviteiten.

Op verzoek zal de betreffende Dealer u nadere toelichting geven van de materiële bepalingen (algemeen verbindende voorschriften) van deze Overeenkomst voor zover de wet dit toelaat, zoals aan het begin van deze verklaring staat beschreven. Verzoeken om informatie moeten gewoonlijk aan uw dealer worden gericht. De betrokkene blijft echter het recht houden om zijn of haar rechten met betrekking tot de voornoemde verwerkingsactiviteiten ook te doen gelden tegenover de voornoemde Mazda-bedrijven die betrokken zijn bij de respectieve verwerking en die in dit opzicht optreden als verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens.

Dit is een verkorte lijst van de gegevens die door Mazda Motor Nederland worden verwerkt. Alle verdere informatie over gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en uw rechten kunt u vinden in de informatie over gegevensbescherming van Mazda Motor Nederland op www.mazda.nl/privacyverklaring

Als u rijdt met een auto waarop connectiviteitsdiensten zijn ingeschakeld, kunt u meer privacy-informatie over de MyMazda App vinden op www.mazda.eu/en/mazda-in-europe